Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

47. člen (zasedba delovnega mesta)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

47. člen
(zasedba delovnega mesta)

Sistemizirana delovna mesta se lahko zasedejo samo v skladu s kadrovskim načrtom.

Povezane vsebine