Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

7. člen (uporaba izrazov)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(uporaba izrazov)

V zakonu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Povezane vsebine