Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

9. člen (dokumenti, ki določajo javni interes za kulturo)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen
(dokumenti, ki določajo javni interes za kulturo)

Javni interes za kulturo se določa z zakoni ter z nacionalnim in lokalnimi programi za kulturo.

Javni interes iz prejšnjega odstavka se udejanja predvsem na podlagi * letnih izvedbenih načrtov nosilcev javnega interesa iz 22. člena tega zakona, * javnih razpisov in javnih pozivov za financiranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, * aktov o ustanovitvi javnih zavodov, njihovih strateških načrtov in letnih programov dela, * javnih razpisov za oddajo javne kulturne infrastrukture, * upravnih odločb.

Povezane vsebine