Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

14. člen (pristojnost sodišč)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

14. člen
(pristojnost sodišč)

(1) Za odločanje o zadevah iz tega zakonika, za katere so po tem zakoniku pristojna sodišča, so na prvi stopnji stvarno pristojna okrožna sodišča, razen če drug zakon določa drugače.

(2) Sodne zadeve iz tega zakonika, ki se vodijo v zvezi z razmerji med starši in otroki, posvojitvijo, podelitvijo starševske skrbi sorodnikom, rejništvom in skrbništvom, se rešujejo prednostno.

Povezane vsebine