Najnovejša različica člena

Družinski zakonik (DZ)

15. člen (pristojnost centrov za socialno delo in ministrstva)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

15. člen
(pristojnost centrov za socialno delo in ministrstva)

(1) Za odločanje o upravnih zadevah po tem zakoniku so pristojni centri za socialno delo, če v tem zakoniku ni drugače določeno.

(2) O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča ministrstvo, pristojno za družino.

(3) Upravne zadeve iz tega zakonika se rešujejo prednostno.

Povezane vsebine