2. člen

Med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu se uvrščajo prihodki od blaga in storitev, pridobljeni izven opravljanja dejavnosti iz naslova izvajanja javne službe, ki je opredeljena v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08), programih javnega zdravja in ustanovitvenem aktu posrednega proračunskega uporabnika. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu se ustvarjajo v pogojih konkurence, pri čemer cene storitev določa posredni uporabnik proračuna sam.

Povezane vsebine