Najnovejša različica člena

Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

5. člen (enkratni nakup subvencionirane vozovnice)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(enkratni nakup subvencionirane vozovnice)

(1) Upravičenec lahko v enem mesecu za relacijo med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu oziroma začasnemu prebivališču oziroma bivališču v času izobraževanja upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje izobraževalni ustanovi upravičenca, kupi le eno subvencionirano vozovnico (v nadaljnjem besedilu: enkratni nakup vozovnice).

(2) Če je upravičenec v skladu s četrtim odstavkom 114.b člena zakona upravičen do subvencionirane vozovnice za deset voženj na mesec, lahko v enem mesecu za relacijo med vstopnim postajališčem, ki je najbližje stalnemu oziroma začasnemu prebivališču upravičenca in izstopnim postajališčem, ki je najbližje bivališču v času izobraževanja, kupi eno subvencionirano vozovnico za deset voženj na mesec.

(3) Če se relacije iz prvega in drugega odstavka tega člena prekrivajo, upravičenec relacijo na vlogi med stalnim oziroma začasnim prebivališčem in bivališčem v času izobraževanja prilagodi tako, da se relacija ne prekriva z relacijo med bivališčem v času izobraževanja in lokacijo izobraževanja.

(4) Če upravičencu iz drugega odstavka tega člena pripada vozovnica za območje Slovenije, izvede nakup vozovnice na podlagi vloge za mesečno vozovnico, vlogo za vozovnico za deset voženj na mesec pa prekliče.

(5) Upravičenec ima v okviru ponudbe medkrajevnega avtobusnega in železniškega prevoza potnikov ter v primeru iz drugega odstavka 114.c člena zakona, ob upoštevanju enkratnega nakupa subvencionirane vozovnice, pravico do izbora zanj najugodnejše povezave za relaciji iz prvega in drugega ostavka tega člena.

(6) V postopku izdaje subvencioniranih vozovnic izvajalec upošteva enkratni nakup subvencionirane vozovnice in v primeru obstoja različnih poti med istima vstopnima in izstopnima postajališčema obračuna najkrajšo pot.

Povezane vsebine