Najnovejša različica člena

Pravilnik o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19

2. člen (upravičenci)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(upravičenci)

(1) Kot neposredno delo z obolelimi se šteje opravljanje dela na deloviščih, ki so določena v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Do dodatka COVID-19 so ob upoštevanju meril in delovišč iz Priloge tega pravilnika upravičeni zaposleni, ki opravljajo delo na naslednjem delovnem mestu:

 1. zdravnik,
 2. zobozdravnik,
 3. diplomirana medicinska sestra,
 4. diplomirana babica,
 5. zdravstveni reševalec,
 6. tehnik zdravstvene nege,
 7. radiološki inženir,
 8. fizioterapevt,
 9. bolničar negovalec,
 10. voznik,
 11. strežnica,
 12. čistilka.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek so v mreži izvajalcev javne službe na področju socialnega varstva do dodatka COVID-19 ob upoštevanju meril in delovišč iz Priloge tega pravilnika upravičeni tudi zaposleni, ki opravljajo delo na naslednjem delovnem mestu:

 • delovni terapevt,
 • oskrbovalka,
 • varuhinja,
 • psiholog.

(4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena so do dodatka COVID-19 upravičeni tudi dijaki in študenti na dijaškem oziroma študentskem delu ter delovni praksi ali osebe, ki opravljajo delo prek zunanjega izvajalca za čas razporeditve oziroma neposrednega dela z obolelimi.

(5) Dodatki COVID-19, ki jih upravičenci prejmejo na različnih deloviščih iz Priloge tega pravilnika, se med seboj ne izključujejo. Upravičencu se lahko izplača dodatek COVID-19 na vseh deloviščih skupaj največ v višini 900 eurov bruto mesečno.

Povezane vsebine