Najnovejša različica člena

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

3. člen

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

Cene programov, oblikovane po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev za vrtec in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati občina.

Vrtec ali pristojni organ občine ustanoviteljice vrtca mesečno izstavi račun staršem in občini, ki v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih krije plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca odloči, da vrtcu na podlagi njegovih mesečnih zahtevkov zagotavlja sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje.

Povezane vsebine