Najnovejša različica člena

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

5. člen

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen

Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi in za število zaposlenih, ki jih v skladu s predpisi o ugodnejših normativih odobri občina. Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, kot so dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Pri ugotavljanju števila zaposlenih iz prejšnjega odstavka se upošteva tudi optimalna organizacija dela, ki vključuje združevanje oddelkov na začetku in na koncu obratovalnega časa vrtca.

Stroškom dela iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni v višini, ki je opredeljena v finančnem načrtu vrtca, na katerega je občina ustanoviteljica podala soglasje.

Stroški dela za delavce, vključene v javna dela, ne morejo biti vključeni v ceno programov. Stroški dela za delavce, za katere je del teh stroškov zagotovljen iz drugih virov financiranja so vključeni v cene programov samo v delu, ki niso financirani iz drugih virov.

Stroški dela se izračunajo po izhodiščih za načrtovanje občinskih proračunov, ki jih določi ministrstvo, pristojno za finance.

Povezane vsebine