Najnovejša različica člena

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo

6. člen

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen

Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene storitve, in sicer:

 1. Funkcionalni stroški objektov za:
 • ogrevanje (kurjava, dimnikarske storitve),
 • elektriko,
 • plin,
 • vodo,
 • komunalne storitve,
 • nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
 • čiščenje prostorov,
 • tekoče vzdrževanje prostorov in opreme,
 • zavarovalne premije,
 • varovanje objektov,
 • uporabo in vzdrževanje vozil za prevoz hrane.
 1. Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti za:
 • didaktična sredstva in igrače,
 • stalno strokovno spopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo,
 • obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu,
 • hišno perilo,
 • pisarniško poslovanje (pisarniški material, stroški plačilnega prometa, časopisi, revije, telefonske storitve in podobno),
 • drobni inventar.
 1. Drugi specifični namenski stroški.
Povezane vsebine