Najnovejša različica člena

Pravilnik o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom

4. člen (zmanjšanje tedenske učne obveznosti)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(zmanjšanje tedenske učne obveznosti)

(1) Učitelju, ki opravlja v šoli naloge tajnika šolske maturitetne komisije za splošno maturo, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov – maturantov gimnazijskih programov ter maturitetnega tečaja, in sicer:

 • za 1 uro pouka, če je dijakov do 12,
 • za 2 uri pouka, če je dijakov od 13 do 34 in
 • za 3 ure pouka, če je dijakov 35 in več.

(2) Učitelju, ki opravlja v šoli naloge tajnika šolske maturitetne komisije za poklicno maturo, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov zaključnih letnikov izobraževalnih programov za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in sicer:

 • za 1 uro pouka, če je dijakov do 12,
 • za 2 uri pouka, če je dijakov od 13 do 34,
 • za 3 ure pouka, če je dijakov 35 in več.

(3) Učitelju, ki opravlja v šoli naloge tajnika šolske komisije za zaključni izpit, se tedensko število ur pouka lahko zmanjša, in sicer v odvisnosti od števila dijakov zaključnih letnikov izobraževalnih programov za pridobitev poklicne izobrazbe, in sicer:

 • za 0,5 ure pouka, če je dijakov do 22,
 • za 1 uro pouka, če je dijakov od 23 do 45,
 • za 1,5 ure pouka, če je dijakov 46 in več

(4) Učitelju, ki opravlja v šoli naloge organizatorja interesnih dejavnosti, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov, vpisanih v izobraževalne programe nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja, in sicer:

 • za 0,5 ure pouka, če je dijakov do 250,
 • za 1 uro pouka, če je dijakov 251 in več.

(5) Učitelju, ki opravlja v šoli naloge organizatorja obveznih izbirnih vsebin, se tedenska učna obveznost lahko zmanjša. Zmanjšanje učne obveznosti je odvisno od števila dijakov, vpisanih v gimnazijske programe, in sicer:

 • za 0,5 ure pouka, če je dijakov do 250,
 • za 1 uro pouka, če je dijakov 251 in več.

(6) Učitelju, ki opravlja v šoli naloge organizatorja šolske prehrane, se tedensko število ur pouka lahko zmanjša, in sicer v odvisnosti od števila dijakov, za katere šola organizira šolsko prehrano:

 • za 0,5 ure pouka na teden, če je dijakov do 100,
 • za 1 uro pouka na teden, če je dijakov od 101 do 200,
 • za 1,5 ure pouka na teden, če je dijakov od 201 do 300,
 • za 2 uri pouka na teden, če je dijakov 301 do 400.

(7) Ravnatelj lahko za naloge organizatorja šolske prehrane zadolži enega učitelja na šoli.

(8) Učitelju, ki ima znanja s področja informacijsko komunikacijske oziroma digitalne tehnologije ter kompetence za strokovno podporo učiteljem pri uporabi te tehnologije pri pouku in opravlja v šoli naloge, povezane z organizacijo informacijskih dejavnosti, se tedensko število ur pouka lahko zmanjša, in sicer v odvisnosti od števila dijakov:

 • za 2 uri pouka, če je dijakov do 150,
 • za 3 ure pouka, če je dijakov več kot 150.

(9) Naloge, vezane na organizacijo informacijskih dejavnosti, so zlasti: strokovna podpora učiteljem pri razvijanju digitalnih kompetenc, sodelovanje z ravnateljem in učitelji ter vzdrževalcem učne tehnologije oziroma računalniške opreme pri načrtovanju in uvajanju informacijsko komunikacijske tehnologije v pouk ter druge vsebine programov, ki jih šola izvaja, priprava digitalne strategije rabe informacijsko komunikacijske tehnologije za izvedbo programov šole ter druge naloge, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole(8).

Povezane vsebine