Najnovejša različica člena

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

2. člen (pomen izrazov)

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

  1. Podračuni JFP so na podlagi zakona, ki ureja javne finance, zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme ter zakona, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov (v nadaljnjem besedilu: EZR) države in občin pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
  2. Med podračune JFP skupine A sodijo tudi prehodni davčni in prehodni carinski podračuni, ki so namenjeni plačevanju dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih dajatev je Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS) oziroma Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS).
  3. Shematični prikaz podračuna v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A predstavlja podračune, ki so odprti pri vseh občinah. Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v skrajšani obliki in je 01EZR-OBČNNNNNkk, 01EZR-844NNNNNkk, 01EZR-888OBČNNkk, 01EZR-999OBČNNkk ali 01100-844OBČNNkk, 01100-888OBČNNkk in 01100-999OBČNNkk, če ima občina odprt podračun v EZR države. Njeni sestavni deli so:


01EZR številka enotnega zakladniškega
računa
OBČ statistična oznaka občine
povečana za 400,


844 3-mestno število, ki označuje
zbirni prehodni podračun in je
enako pri vseh podračunih JFP
občin
NNNNN 5-mestno število, ki je enako
pri vseh podračunih JFP občin
iste sheme
NN 2-mestno število, ki je enako
pri vseh podračunih JFP občin
iste sheme in je oznaka zadnjih
dveh števil partije
kk kontrolna številka, izračunana
po modulu 97-10, ki je
opredeljen v predpisu, ki ureja
predložitev in prevzem podatkov
s plačilnih navodil in izpiska o
prometu in stanju v računalniški
obliki
888 3-mestno število, ki označuje
prehodni davčni podračun.
999 3-mestno število, ki označuje
prehodni carinski podračun.

  1. Nadzornik transakcij podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: nadzornik) je proračunski uporabnik in nosilec, kadar nadzira obračunavanje in plačevanje javnofinančnih prihodkov na podlagi zakona.
  2. Skrbnik podračuna JFP skupine A (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) je eden od nadzornikov, ki evidentira in razrešuje tista plačila javnofinančnih prihodkov, ki jim ni mogoče določiti nadzornika.
  3. Referenca prejemnika je podatek na nalogu za plačilo, na delu za prejemnika. Sestavljena je iz modela in sklicevanja na številko. Skupaj s podatkom o podračunu JFP skupine A omogoča nadzorniku, da določi plačnika in namen plačila. Za plačila javnofinančnih prihodkov so s tem pravilnikom določeni različni modeli. Kontrolne številke sklicevanja na številko so izračunane po modulu 11, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja izvajanje plačilnih storitev.
Povezane vsebine