Najnovejša različica člena

Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

3. člen (podatki seznama podračunov JFP skupine A)

PLAČILNI PROMET IN POROČANJE BANKI SLOVENIJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(podatki seznama podračunov JFP skupine A)

(1) Seznam podračunov JFP skupine A je razdeljen na osnovni seznam podračunov JFP skupine A in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A. Objavljen je na spletni strani UJP. Na osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A so nekateri podračuni občin shematično prikazani. Na dopolnilnem seznamu podračunov JFP skupine A so za sheme osnovnega seznama navedeni posamezni podračuni po občinah.

(2) Osnovni in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A prikazujeta podračune JFP, urejene po skupinah in podskupinah javnofinančnih prihodkov.

(3) Osnovni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje v vrsticah naslednje podatke:

  1. podračun JFP skupine A (številka podračuna ali shematični prikaz podračuna),
  2. naziv podračuna JFP skupine A,
  3. podkonto (6-mestna številka podkonta JFP s kontrolno številko),
  4. šifra dajatve (4-mestna šifra dajatve JFP, ki jo določi DURS ali UJP za CURS, s kontrolno številko),
  5. modeli, ki se uporabljajo pri plačevanju na ta podračun JFP skupine A,
  6. nadzorniki (4-mestne šifre proračunskih uporabnikov – nadzornikov s kontrolno številko),
  7. nazivi nadzornikov,
  8. skrbnik (4-mestna šifra proračunskega uporabnika – skrbnika s kontrolno številko).

(4) Ne glede na navedeno v predhodnem odstavku prehodni davčni in prehodni carinski podračuni na seznamu JFP podračunov skupine A ne vsebujejo podatka o podkontu.

(5) Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje podatke:

  1. v glavi seznama:

1.1 oznako občine,

1.2 naziv občine,

1.3 šifro občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko),

1.4 šifro upravne enote, ki opravlja storitve za občane te občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko), in

  1. v vrsticah seznama:

2.1 shematični prikaz podračuna JFP skupine A iz osnovnega seznama,

2.2 naziv podračuna JFP skupine A,

2.3 podračune JFP skupine A po občinah.

Povezane vsebine