Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2B)

RAČUNOVODSTVO, KNJIGOVODSTVO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) se v 3. členu v 44. točki besedilo »zavarovalnica in pokojninska družba, kot ju opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo« nadomesti z besedilom »zavarovalnica, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo, in pokojninska družba, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja pokojninske družbe« in v drugem stavku za besedo »reviziji« doda besedilo »po kriterijih zakona, ki ureja gospodarske družbe«.
V 14. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da ima najmanj izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, pridobljene po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,«.
V četrti alineji se beseda »na« nadomesti z besedo »za«.
V 20. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da ima najmanj izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, pridobljene po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo ekonomske ali pravne smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,«.
V peti alineji se beseda »na« nadomesti z besedo »za«.
V 35. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(1) Agencija lahko pristojnim organom tretje države na njihovo zahtevo po načelu vzajemnosti, posreduje revizijsko dokumentacijo, ki jo je pridobila od pooblaščenih revizorjev ali revizijskih družb, in poročila o nadzorih oziroma preiskavah Agencije, če:
1. je zahtevana dokumentacija povezana z revizijo družb, ki so izdale vrednostne papirje v tretji državi, ali pa so sestavni deli skupine, ki sestavlja obvezne konsolidirane računovodske izkaze v tretji državi;
2. pristojni organi zadevne tretje države izpolnjujejo zahteve o ustreznosti, ki jih določi Evropska komisija;
3. ima Agencija sklenjen dogovor s pristojnim organom tretje države po načelu vzajemnosti;
4. je prenos osebnih podatkov v tretjo državo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(2) Dogovor iz 3. točke prejšnjega odstavka mora vsebovati:
1. obveznost obrazložitve namena zahteve po revizijski dokumentaciji;
2. dolžnost varovanja zaupnih podatkov za osebe, ki so ali so bile zaposlene pri pristojnih organih tretje države;
3. zaščito poslovnih interesov revidiranega subjekta, vključno z varovanjem industrijske in intelektualne lastnine v skladu z zakonom, ki ureja industrijsko lastnino;
4. zahtevo, da lahko pristojni organi tretje države uporabljajo revizijsko dokumentacijo le za izvajanje javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti in preiskav, ki so primerljive pristojnostim Agencije po tem zakonu;
5. določbo, da se zahteve pristojnih organov tretje države po dokumentaciji zavrnejo v primerih, če:
– bi posredovanje teh delovnih papirjev ali dokumentov lahko škodovalo suverenosti, varnosti ali javnemu redu Evropske unije ali Republike Slovenije,
– so se v Republiki Sloveniji za ista dejanja in proti istim osebam že začeli sodni postopki ali
– je Agencija za ista dejanja in proti osebam iz prejšnje alineje že izrekla pravnomočno odločbo.«.
V naslovu 6. poglavja se besedilo »IN SAMOSTOJNI REVIZOR« črta.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 8 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!