Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Čistopis - neuradno prečiščeno besedilo

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

V skladu s tem pravilnikom v posamezni naziv napredujejo:

 • vzgojitelji, svetovalni delavci, pomočniki ravnateljev (v nadaljevanju: strokovni delavci) in ravnatelji;
 • vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev (v nadaljevanju: strokovni delavci),
 • učitelji, vzgojitelji, organizatorji praktičnega pouka (vodje delavnic) oziroma organizatorji dela na posestvu (vodje posestva), organizatorji delovne prakse, organizatorji praktičnega usposabljanja v obratovalnicah, organizatorji praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah, vodje oziroma organizatorji izobraževanja odraslih, računalnikarji – organizatorji informacijskih dejavnosti, organizatorji šolske prehrane, svetovalni delavci, knjižničarji, pomočniki ravnateljev, predavatelji, korepetitorji in inštruktorji višjih strokovnih šol (v nadaljevanju: strokovni delavci), ravnatelji oziroma direktorji, ki so zaposleni na področjih osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
 • strokovni delavci, ki so zaposleni v javnih zavodih iz 28. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI), in sicer na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, v Državnem izpitnem centru, v Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, v Andragoškem centru Republike Slovenije, v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti ter v ter pomočniki direktorjev (v nadaljevanju: strokovni delavci) in direktorji.

Strokovni delavci in ravnatelji oziroma direktorji iz prve, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka napredujejo v nazive mentor, svetovalec in svetnik.

Strokovni delavci iz druge alinee napredujejo v naziv mentor in svetovalec.

2. člen

V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci, ravnatelji oziroma direktorji iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce, ravnatelje oziroma direktorje.

V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci in direktorji iz četrte alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo oziroma svetovalno ali razvojno delo v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, in izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.

Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec in svetnik so trajni.

3. člen

O napredovanju v nazive po tem pravilniku odloča minister, pristojen za šolstvo (v nadaljevanju: minister).

Strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor pridobi naziv:

 • s 1. decembrom, če je bil predlog za napredovanje vložen do vključno zadnjega dne novembra,
 • s 1. marcem, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne februarja,
 • s 1. julijem, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne junija.

Dokončna odločba o podelitvi naziva strokovnemu delavcu je podlaga ravnatelju oziroma direktorju za določitev plače strokovnemu delavcu v skladu s pridobljenim nazivom.

4. člen

Napredovanje strokovnega delavca v naziv predlaga ravnatelj oziroma direktor v soglasju s strokovnim delavcem.

Napredovanje ravnatelja oziroma direktorja v naziv predlaga svet šole, vrtca oziroma zavoda v soglasju z ravnateljem oziroma direktorjem.

5. člen

Ravnatelj oziroma direktor ali svet šole, vrtca oziroma zavoda lahko vloži predlog za napredovanje pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo, tekom celega leta.

Če ravnatelj oziroma direktor ali svet šole, vrtca oziroma zavoda ne vloži predloga za napredovanje strokovnega delavca ali ravnatelja oziroma direktorja, ki izpolnjuje pogoje po tem pravilniku, do vključno zadnjega dne oktobra, januarja oziroma maja, lahko strokovni delavec ali ravnatelj oziroma direktor sam predlaga napredovanje v mesecu novembru, februarju oziroma juniju.

6. člen

Predlog za napredovanje se vloži na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika kot priloga 1, kadar predlaga napredovanje v skladu s 4. členom tega pravilnika ravnatelj oziroma direktor ali svet šole, vrtca oziroma zavoda, ter kot priloga 2, kadar predlaga napredovanje v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega pravilnika strokovni delavec ali ravnatelj oziroma direktor sam.

Kadar predlaga ravnatelj oziroma direktor napredovanje strokovnega delavca v naziv mentor ali v naziv svetovalec v skladu z 9. členom tega pravilnika, obrazcu priloži mnenje o predlogu za napredovanje.

Kadar predlaga ravnatelj oziroma direktor napredovanje strokovnega delavca v naziv svetovalec v skladu z 10. členom tega pravilnika<;/span>, obrazcu priloži dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu in mnenje o predlogu za napredovanje.

Kadar predlaga ravnatelj oziroma direktor napredovanje strokovnega delavca v naziv svetnik, obrazcu priloži dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu, dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih in mnenje o predlogu za napredovanje.

Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo, kadar svet šole, vrtca oziroma zavoda predlaga napredovanje ravnatelja oziroma direktorja v naziv.

Ravnatelji oziroma direktorji so dolžni hraniti vsa dokazila, ki so bila podlaga za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in vložitev predloga za napredovanje, najmanj pet let od njihove vložitve, ter ravnati z njimi, kot to določajo predpisi o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva.

7. člen

Kadar predlaga strokovni delavec ali ravnatelj oziroma direktor napredovanje sam, mora k obrazcu priložiti oceno delovne uspešnosti, mnenje o predlogu za napredovanje, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu ter dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih.

Če strokovni delavec ali ravnatelj oziroma direktor, ki vloži predlog za napredovanje sam, k obrazcu ne priloži ocene delovne uspešnosti ali mnenja o predlogu za napredovanje, zahteva ministrstvo, da ju v določenem roku za strokovnega delavca predloži ravnatelj oziroma direktor, za ravnatelja oziroma direktorja pa svet šole, vrtca oziroma zavoda.

Če ravnatelj oziroma direktor zahtevanih dokazil ne predloži v tem roku, ju ministrstvo zahteva od sveta šole, vrtca oziroma zavoda.

8. člen

V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki:

 • ima najmanj 4 leta delovne dobe,
 • je uspešen pri svojem delu,
 • je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju

oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke, * je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 4 točke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v naziv mentor napreduje vzgojitelj v vrtcu in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki:

 • ima najmanj 3 leta delovne dobe,
 • je uspešen pri svojem delu,
 • je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke,
 • je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 3 točke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vzgojitelj v vrtcu, ki v skladu s prvo alineo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.

Strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor lahko napreduje v naziv mentor tudi, če je izpolnil 25 let delovne dobe na področjih iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika in izpolnjuje pogoj iz druge alinee prvega oziroma drugega odstavka tega člena.

9. člen

V naziv svetovalec lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki:

 • je imel naziv mentor najmanj 4 leta,
 • je uspešen pri svojem delu,
 • je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk,
 • je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk, od tega najmanj 9 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v naziv svetovalec napreduje vzgojitelj v vrtcu in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki:

 • je imel naziv mentor najmanj 3 leta,
 • je uspešen pri svojem delu,
 • je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk,
 • je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 14 točk, od tega najmanj 8 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vzgojitelj v vrtcu, ki v skladu s prvo alineo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 18 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezani predpisi
  1. Uradni list RS, št. 16/2010 z dne 05.03.2010

   Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, drugi odstavek 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in prvi odstavek 1. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive niso v neskladju z Ustavo

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!