POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) - ZSPJS-UPB5

7. člen (Določitev plačnih skupin in plačnih podskupin)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(Določitev plačnih skupin in plačnih podskupin)

(1) Plačne skupine in plačne podskupine so:


Plačne skupine Plačne podskupine
+----------------------------------+----------------------------------------+
|A – Funkcije v državnih organih |A1 – Predsednik republike in |
|in lokalnih |funkcionarji izvršilne oblasti |
|skupnostih |A2 – Funkcionarji zakonodajne oblasti |
| |A3 – Funkcionarji sodne oblasti |
| |A4 – Funkcionarji v drugih državnih |
| |organih |
| |A5 – Funkcionarji v lokalnih skupnostih |
+----------------------------------+----------------------------------------+
|B – Poslovodni organi pri |B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki |
|uporabnikih | |
|proračuna | |
+----------------------------------+----------------------------------------+
|C – Uradniški nazivi v državni |C1 – Uradniki v drugih državnih organih |
|upravi in v |C2 – Uradniki v državni upravi, sodni |
|upravah lokalnih skupnosti ter v |upravi in upravah lokalnih skupnosti |
|drugih državnih organih |C3 – Policisti |
| |C4 – Vojaki |
| |C5 – Cariniki |
| |C6 – Inšpektorji, pazniki in drugi |
| |uradniki s posebnimi pooblastili |
+----------------------------------+----------------------------------------+
|D – Delovna mesta na področju |D1 – Visokošolski učitelji in |
|vzgoje, |visokošolski sodelavci |
|izobraževanja in športa |D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol,|
| |srednješolski in osnovnošolski učitelji |
| |in drugi strokovni delavci |
| |D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni |
| |delavci v vrtcih |
+----------------------------------+----------------------------------------+
|E – Delovna mesta na področju |E1 – Zdravniki in zobozdravniki |
|zdravstva |E2 – Farmacevtski delavci |
| |E3 – Medicinske sestre, babice in |
| |tehniki zdravstvene nege |
| |E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni |
| |sodelavci |
+----------------------------------+----------------------------------------+
|F – Delovna mesta na področju |F1 – Strokovni delavci |
|socialnega varstva |F2 – Strokovni sodelavci |
| | |
+----------------------------------+----------------------------------------+
|G – Delovna mesta na področju |G1 – Umetniški poklici |
|kulture in informiranja |G2 – Drugi poklici na področju kulture |
| |in informiranja |
+----------------------------------+----------------------------------------+
|H – Delovna mesta in nazivi na |H1 – Raziskovalci |
|področju |H2 – Strokovni sodelavci |
|znanosti | |
+----------------------------------+----------------------------------------+
|I – Delovna mesta v javnih |I1 – Strokovni delavci |
|agencijah, | |
|javnih skladih, drugih javnih | |
|zavodih in | |
|javnih gospodarskih zavodih ter | |
|pri drugih uporabnikih proračuna | |
+----------------------------------+----------------------------------------+
|J – Spremljajoča delovna mesta |J1 – Strokovni delavci |
|(velja za ves javni sektor) |J2 – Administrativni delavci |
| |J3 – Ostali strokovno tehnični delavci |
+----------------------------------+----------------------------------------+

(2) Razponi plačnih razredov za plačne podskupine A1 do J3 so določeni v prilogi 2 tega zakona.

(3) V najvišje plačne razrede iz priloge 2 se lahko uvrstijo le najzahtevnejše funkcije, najzahtevnejša delovna mesta, najvišji nazivi in najvišji vodstveni položaji.

(4) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v plačnih podskupinah od A1 do J3, v skladu z zakonom, podzakonskim predpisom, splošnim aktom organa ali kolektivno pogodbo, objavi vlada. Spremembe in dopolnitve kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov vlada objavi najkasneje v tridesetih dneh od objave sprememb in dopolnitev aktov, ki so podlaga za pripravo kataloga.

(5) Uporabnik proračuna v aktu o sistemizaciji ne sme sistemizirati delovnega mesta in naziva, ki ni naveden v aktih iz prejšnjega odstavka in povzet v katalogu.

Povezane vsebine