POZOR: to ni najnovejša različica člena

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) - ZSPJS-UPB5

8. člen (Tarifni razredi)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(Tarifni razredi)

(1) Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo tudi na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede. Najnižji možni plačni razred brez napredovanja za posamezen tarifni razred se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.

(2) Tarifni razredi so:

+----------+---------------------------------------------------------------+
|Tarifni |Uspešno končano izobraževanje oziroma pridobljena |
|razred |usposobljenost, ki je praviloma potrebna za opravljanje |
| |delovnih nalog |
| | |
+----------+---------------------------------------------------------------+
|I. |– najmanj šest razredov 8-letnega osnovnošolskega |
| |izobraževanja oziroma sedem razredov 9-letnega |
| |uspešno končano 8- ali 9-letno osnovnošolsko izobraževanje |
+----------+---------------------------------------------------------------+
|II. |– poklicno usposabljanje po osnovnošolskem izobraževanju |
| | |
+----------+---------------------------------------------------------------+
|III. |– nižje poklicno izobraževanje oziroma poklicno izobraževanje, |
| |ki je trajalo manj kot tri leta |
| | |
+----------+---------------------------------------------------------------+
|IV. |– srednje poklicno izobraževanje oziroma poklicno |
| |izobraževanje v trajanju tri leta ali več |
| | |
+----------+---------------------------------------------------------------+
|V. |– srednje splošno izobraževanje |
| |– poklicno izobraževanje z opravljenim mojstrskim ali temu |
| |ekvivalentnim izpitom |
| |– maturitetni tečaj z opravljeno maturo |
| |– poklicni tečaj z opravljeno poklicno maturo |
| |– srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje ali |
| |srednje poklicno-tehniško izobraževanje |
+----------+---------------------------------------------------------------+
|VI. |– višje strokovno izobraževanje |
| |– višješolsko izobraževanje, ki omogoča prehodnost v |
| |univerzitetnih programih |
| |višješolsko specialistično izobraževanje |
+----------+---------------------------------------------------------------+
|VII. |– visokošolsko strokovno izobraževanje |
| |univerzitetno izobraževanje |
+----------+---------------------------------------------------------------+
|VIII. |– podiplomsko specialistično izobraževanje |
| |– specializacija v zdravstvu |
| |– pravniški državni izpit |
| |podiplomsko magistrsko izobraževanje |
+----------+---------------------------------------------------------------+
|IX. |– doktorat znanosti |
| | |
+----------+---------------------------------------------------------------+

Povezane vsebine