Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

POZOR: to ni najnovejša različica besedila

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-B)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1 in 38/14) se za prvim odstavkom 13. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov se tisti prejemki sredstev na podračune 845 in 846 pri Finančni upravi Republike Slovenije, ki so bili vplačani zadnji dan proračunskega leta in razdeljeni po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva vplačana, v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bili dejansko vplačani na podračun 845 in 846.«.
2. člen
V tretjem odstavku 26. člena se za 10. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 11. točka, ki se glasi:
»11. obresti na denarna sredstva pri Banki Slovenije.«.
3. člen
V prvem odstavku 27. člena se v 4. točki za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka po 233. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo);«.
4. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(predložitev zahtevkov za povračilo sredstev)
(1) Neposredni uporabniki morajo, najkasneje v 15 dneh po izplačilu sredstev iz državnega proračuna, predložiti organu za potrjevanje vse zahtevke za povračilo sredstev za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 za vsa sredstva, ki so bila za ta namen izplačana iz državnega proračuna.
(2) Če neposredni uporabnik ne posreduje zahtevka v roku iz prejšnjega odstavka, vlada zadrži izvrševanje proračuna na integralnih postavkah neposrednega uporabnika v višini nečrpanih namenskih sredstev EU do predložitve navedenih zahtevkov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vlada ne zadrži izvrševanja proračuna, če neposredni uporabnik zahtevka iz prvega odstavka tega člena ne predloži zaradi dejstev, na katera ne more vplivati.«.
5. člen
V prvem odstavku 40. člena se znesek »4.874.430.839 eurov« nadomesti z zneskom »5.948.736.619 eurov«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Ne glede na 49. in 51. člen zakona neposrednim uporabnikom na podlagi sprejetega rebalansa proračuna države za leto 2014 posrednim uporabnikom ni treba posredovati novih izhodišč.
(2) Ne glede na 49. in 51. člen zakona posrednim uporabnikom na podlagi sprejetega rebalansa proračuna države za leto 2014 ni treba pripraviti sprememb finančnih in kadrovskih načrtov.
7. člen
(1) Za sredstva za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013, ki so bila izplačana iz državnega proračuna pred uveljavitvijo tega zakona, morajo neposredni uporabniki organu za potrjevanje predložiti zahtevke za povračilo sredstev najkasneje v 15 dneh od uveljavitve tega zakona.
(2) Če neposredni uporabnik ne posreduje zahtevka v roku iz prejšnjega odstavka, vlada postopa po drugem odstavku 28.a člena zakona.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vlada ne postopa po drugem odstavku 28.a člena zakona, če neposredni uporabnik zahtevka iz prvega odstavka tega člena ne predloži zaradi dejstev, na katera ne more vplivati.
8. člen
Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13) je treba uskladiti s tem zakonom v osmih dneh od uveljavitve tega zakona.
9. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!