Najnovejša različica člena

Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

2. člen (omejitve poroštva Republike Slovenije)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(omejitve poroštva Republike Slovenije)

(1) Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po ZIUZEOP najpozneje do 31. decembra 2020.

(2) Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po ZIUZEOP za kreditojemalca iz prve do tretje alineje drugega odstavka 2. člena Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK), če:

  1. kreditojemalec 31. decembra 2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), in
  2. se kreditojemalec s težavami sooča zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije, kot so za posamezne kategorije kreditojemalcev opredeljeni v 2. členu ZIUOPOK, in ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko.

(3) Poroštvo Republike Slovenije velja:

  1. šest mesecev po izteku obdobja odloga plačila za odloge, dogovorjene v skladu z ZIUOPOK in odobrene do 30. aprila 2020,
  2. dvanajst mesecev po izteku obdobja odloga plačila za odloge, dogovorjene v skladu z ZIUOPOK in odobrene po 30. aprilu 2020.
Povezane vsebine