Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

(vsebina uredbe)

Ta uredba ureja podrobnejša pravila v zvezi z omejitvami poroštva, uveljavljanjem poroštvenih zahtevkov bank in hranilnic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnic bank držav članic, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravljajo bančne storitve na območju Republike Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: banke) za izpolnitev obveznosti kreditojemalcev v primerih izdanega poroštva za del zneska odloženih obrokov obveznosti iz kreditnih pogodb, ki zapadejo v obdobju največ dvanajst mesecev, na podlagi 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP), način preverjanja upravičenosti zahtevkov bank, obseg in način izvajanja pooblastila družbe SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: SID banka) ter nadomestilo za njegovo izvajanje in poročanje.

(omejitve poroštva Republike Slovenije)

(1) Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po ZIUZEOP najpozneje do 31. decembra 2020.

(2) Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost po ZIUZEOP za kreditojemalca iz prve do tretje alineje drugega odstavka 2. člena Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (Uradni list RS, št. 36/20 in 49/20 – ZIUZEOP; v nadaljnjem besedilu: ZIUOPOK), če:

 1. kreditojemalec 31. decembra 2019 ni štel za podjetje v težavah po pogojih, kot so opredeljeni v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014/EU, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), in
 2. se kreditojemalec s težavami sooča zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije, kot so za posamezne kategorije kreditojemalcev opredeljeni v 2. členu ZIUOPOK, in ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko.

(3) Poroštvo Republike Slovenije velja:

 1. šest mesecev po izteku obdobja odloga plačila za odloge, dogovorjene v skladu z ZIUOPOK in odobrene do 30. aprila 2020,
 2. dvanajst mesecev po izteku obdobja odloga plačila za odloge, dogovorjene v skladu z ZIUOPOK in odobrene po 30. aprilu 2020.
(vrednostne omejitve odloženih obveznosti kreditojemalca)

(1) Znesek odloženih obveznosti posameznega kreditojemalca, torej glavnice in obresti, ki zapadejo v obdobju, za katerega je bil dogovorjen odlog plačila obveznosti po ZIUOPOK, in za izpolnitev katerih v skladu s prvim odstavkom 65. člena ZIUZEOP odgovarja Republika Slovenija, (v nadaljnjem besedilu: znesek odloženih obveznosti) ne sme presegati najvišjega izmed naslednjih zneskov:

 1. 25% zneska prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019,
 2. v primeru kreditojemalca, ki je bil ustanovljen pred 1. januarjem 2019, dvakratnika zneska letne bruto mase plač, vključno s prispevki za socialno varnost ter stroški za zaposlene, ki delajo v prostorih podjetja, vendar so uradno zaposleni pri podizvajalcih, za leto 2019 ali za zadnje razpoložljivo leto, ali
 3. v primeru kreditojemalca, ki je bil ustanovljen po 1. januarju 2019, skupnega zneska ocenjene letne bruto mase plač, vključno s prispevki za socialno varnost ter stroški za zaposlene, ki delajo v prostorih podjetja, vendar so uradno zaposleni pri podizvajalcih, v prvih dveh letih delovanja.

(2) V primeru postopnega zmanjševanja odložene obveznosti kreditojemalca, za izpolnitev katere odgovarja kot porok Republika Slovenija (na primer zaradi začetka izpolnjevanja obveznosti kreditojemalca), se sorazmerno zmanjšuje tudi obveznost Republike Slovenije kot poroka.

(dopustnost poroštva Republike Slovenije)

(1) V primeru kreditojemalca iz prve do tretje alineje drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK poroštvo Republike Slovenije velja le takrat, ko odložene obveznosti po ZIUOPOK izhajajo iz kreditnih pogodb, sklenjenih za namen financiranja osnovne dejavnosti kreditojemalca, in sicer financiranja novih ali dokončanja že začetih naložb ter financiranja obratnega kapitala.

(2) Zahteva za izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije je upravičena le v primeru, da banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod enakimi pogoji, torej da poroštvo Republike Slovenije ne pomeni zavarovanja pred prvo izgubo.

(dokumentacija kreditojemalca)

(1) Za namene dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 3. člena te uredbe kreditojemalec predloži banki letno poročilo za kreditojemalca za poslovno leto 2019 oziroma računovodske izkaze in druga tehtna dokazila ter listine, iz katerih izhajajo verodostojni podatki o doseženih prihodkih od prodaje v letu 2019 in o obračunanih ali ocenjenih plačah za leto 2019 ali zadnje razpoložljivo leto. Kadar kreditojemalec v znesku mase plač uveljavlja tudi stroške dela zaposlenih pri podizvajalcih, predloži tehtna dokazila za dokazovanje višine teh stroškov in izjavo, da delajo v prostorih kreditojemalca. Kreditojemalec predloži banki tudi izjavo, v kateri navede:

 1. ali ima sklenjene kreditne pogodbe tudi pri drugih bankah,
 2. ali je za odlog plačila zaprosil tudi druge banke,
 3. da bo banko nemudoma obveščal o vloženih zahtevkih za odlog plačila obveznosti pri drugih bankah in
 4. skupen znesek javnih sredstev, ki jih je že prejel na podlagi ukrepov v skladu s točko 3.1. Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1, in sprememba UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str, 1; v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).

(2) Banke pridobijo dokumentacijo in izjavo iz prejšnjega odstavka tudi za že odobrene odloge plačil obveznosti po ZIUOPOK.

Zakaj ne vidim vseh členov?

Naročniki vidijo tudi preostalih 10 členov.

Naročite se tukaj in pridobite dostop do vseh vsebin.
Če ste že naročnik se prijavite tukaj.

Naročite se
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!