Najnovejša različica člena

Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

5. člen (dokumentacija kreditojemalca)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(dokumentacija kreditojemalca)

(1) Za namene dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 3. člena te uredbe kreditojemalec predloži banki letno poročilo za kreditojemalca za poslovno leto 2019 oziroma računovodske izkaze in druga tehtna dokazila ter listine, iz katerih izhajajo verodostojni podatki o doseženih prihodkih od prodaje v letu 2019 in o obračunanih ali ocenjenih plačah za leto 2019 ali zadnje razpoložljivo leto. Kadar kreditojemalec v znesku mase plač uveljavlja tudi stroške dela zaposlenih pri podizvajalcih, predloži tehtna dokazila za dokazovanje višine teh stroškov in izjavo, da delajo v prostorih kreditojemalca. Kreditojemalec predloži banki tudi izjavo, v kateri navede:

  1. ali ima sklenjene kreditne pogodbe tudi pri drugih bankah,
  2. ali je za odlog plačila zaprosil tudi druge banke,
  3. da bo banko nemudoma obveščal o vloženih zahtevkih za odlog plačila obveznosti pri drugih bankah in
  4. skupen znesek javnih sredstev, ki jih je že prejel na podlagi ukrepov v skladu s točko 3.1. Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (UL C št. 91 I z dne 20. 3. 2020, str. 1, in sprememba UL C št. 112 I z dne 4. 4. 2020, str, 1; v nadaljnjem besedilu: Začasni okvir).

(2) Banke pridobijo dokumentacijo in izjavo iz prejšnjega odstavka tudi za že odobrene odloge plačil obveznosti po ZIUOPOK.

Povezane vsebine