Najnovejša različica člena

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

2. člen (pomen izrazov)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:

  • »Izobraževanje in usposabljanje« je aktivnost, ki se nanaša na spoznavanje, sprejemanje, podajanje in/ali ustvarjanje znanja; razvijanje spretnosti; razvijanje osebnih in poklicnih zmožnosti ter vrednot.
  • »Aktivnosti izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: aktivnosti) so načrtovane in organizirane aktivnosti, namenjene izboljšanju znanja, spretnosti in zmožnosti za življenje in delo. Temeljijo na ciljih (smotrih) izobraževanja in usposabljanja, na standardih znanj, poklicnih standardih oziroma na predhodno opredeljenih učnih izidih.
  • »Izobraževalni program« je oblika organizacijskega okvira, v katerem so aktivnosti organizirane kot zaporedje, pri čemer se z različnimi metodami učenja/poučevanja uči/poučuje različne predmete. Izobraževalni program je opredeljen na podlagi svoje izobraževalne vsebine kot niz aktivnosti, ki so organizirane zato, da bi dosegli vnaprej določen smoter oziroma specificiran niz izobraževalnih nalog.
  • »Izidi izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: izidi) so izkazi o tem, da so posamezniki dosegli določene nize znanj, spretnosti in zmožnosti za življenje in/ali za delo. Izidi obsegajo javno veljavne izobrazbe, nacionalne poklicne kvalifikacije, ter druge izide, ki so merljivi oziroma izkazljivi z javnimi listinami.
  • »Segment aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: segment) je sistemski del pojava »izobraževanje in usposabljanje«, ki ima podobne organizacijske, strukturne, institucionalne in druge formalne značilnosti. Segmenti so: temeljno stopenjsko izobraževanje, certifikatni sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in dopolnilno izobraževanje. Segment je neodvisna klasifikacijska spremenljivka, po kateri se razvrščajo aktivnosti in izidi v skupine na najvišji klasifikacijski ravni.
  • »Raven aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: raven) je klasifikacijska spremenljivka, ki razvršča aktivnosti in izide glede na zahtevnost in zapletenost njihove vsebine.
  • »Podraven« je dopolnilna razsežnost klasifikacijske spremenljivke raven, ki predvsem v segmentu temeljno stopenjsko izobraževanje omogoča razločevanje vmesnih, končnih aktivnosti in izidov, ki pomenijo polno usposobljenost za zaposlitev in omogočajo nadaljevanje izobraževanja v višjih letnikih različnih izobraževalnih programov na isti ravni.
  • »Vrsta aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: vrsta) je odvisna klasifikacijska spremenljivka, ki podrobneje razvršča aktivnosti in izide znotraj segmenta in ravni, in sicer s pomočjo dodatnih meril, značilnih za posamezen segment oziroma raven.
  • »Področje aktivnosti in izidov izobraževanja in usposabljanja« (v nadaljnjem besedilu: področje) je klasifikacijska spremenljivka, ki razvršča aktivnosti in izide glede na njihovo predmetno-specifično vsebino.
Povezane vsebine