Najnovejša različica člena

Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije

3. člen (prijava)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(prijava)

(1) Za vpis enote poslovnega registra v poslovni register, vpis sprememb podatkov o enoti poslovnega registra v poslovni register in izbris enote poslovnega registra iz poslovnega registra poslovni subjekt vloži prijavo. Prejšnji stavek se ne uporablja za subjekte vpisa v sodni register, ki se v poslovni register vpišejo v skladu z zakonom, ki ureja sodni register.

(2) Prijava vsebuje podatke, ki se vodijo in vzdržujejo v poslovnem registru, in druge podatke, ki so potrebni za vodenje in vzdrževanje poslovnega registra. Prijavi so priložene listine, ki jih določa zakon ali drug predpis in ta uredba.

(3) V prijavi se označi namen vložitve prijave (vpis v poslovni register, vpis sprememb podatkov v poslovni register ali izbris iz poslovnega registra).

(4) V prijavi za vpis sprememb podatkov v poslovni register se poleg matične številke, firme ali imena in sedeža ter datuma vložitve prijave navedejo tudi podatki, ki se spreminjajo.

(5) V prijavi za izbris iz poslovnega registra se navede matična številka, firma ali ime, sedež in datum vložitve prijave.

(6) Poslovni subjekt vloži prijavo v papirni ali elektronski obliki. Prijava mora biti podpisana z lastnoročnim ali elektronskim podpisom zastopnika poslovnega subjekta. Prijava v elektronski obliki se vloži z uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, izdanega tudi za namen avtentikacije. Če so izpolnjeni ustrezni tehnični pogoji, se lahko prijava v elektronski obliki vloži tudi neposredno prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.

(7) Vzorci obrazcev za prijavo so objavljeni na spletni strani upravljavca registra.

Povezane vsebine