Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

24.č člen (vračilo sredstev<br data-mce-bogus="1">)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

24.č člen
(vračilo sredstev
)

(1) Lastniki stanovanj, ki so prejeli predplačilo iz prvega odstavka 24.a člena tega zakona in so sami ocenili, da do sredstev niso upravičeni in lastniki stanovanj, ki sredstev iz proračuna Republike Slovenije ne želijo, lahko sredstva najpozneje v 30 dneh po njihovem prejemu vrnejo na transakcijski račun, s katerega so sredstva prejeli. Podatki o lastnikih stanovanj, ki so prejeto predplačilo vrnili, se javno objavijo na način, kot je objavljen seznam iz četrtega odstavka 24.b člena tega zakona.

(2) Kadar ministrstvo, pristojno za naravne vire, ugotovi, da so osebe prejele sredstva, do katerih niso upravičene, ali kadar je lastnik stanovanja prejel predplačilo, ki je večje od sredstev proračuna Republike Slovenije za obnovo stanovanja, ugotovljenih v programu odprave posledic nesreče za obnovo stavb, do katerih je upravičen, v odločbi iz 45. člena ZOPNN tem osebam naloži, da sredstva v 30 dneh od vročitve odločbe vrnejo.

(3) Ne glede na prvi odstavek 77. člena ZJF lahko minister, pristojen za naravne vire, na prošnjo dolžnika dovoli obročno vračilo sredstev brez soglasja ministra, pristojnega za finance, in brez zavarovanja. Obdobje obročnega vračila sredstev ne sme biti daljše od 12 mesecev.

Povezane vsebine