Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

48. člen (zapora javnih cest zaradi izvajanja sanacijskih del)

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

48. člen
(zapora javnih cest zaradi izvajanja sanacijskih del)

(1) Ne glede na 83. in 113. člen ZCes-2 za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi izvedbe sanacijskih del na prizadetih območjih, ki jih določi vlada s sklepom, ni treba izdelati načrta zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja zapore na cestah.

(2) Vloga za dovoljenje za delno ali popolno zaporo javne ceste mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste ter čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme zapore ceste. Pri uporabi semaforjev se doda izračun krmilnega programa. V primerih, kjer povprečni letni dnevni promet (PLDP) presega 10.000 vozil ali kjer se dela izvajajo v vplivnem območju križišč ali je zaradi popolne zapore potreben obvoz ali se zahteva ločeno vodenje pešcev in kolesarjev, je treba vlogi priložiti situacije postavitve začasne prometne signalizacije in sheme potrebnih prometnih znakov za obvoz ter kratko tehnično poročilo.

Povezane vsebine