Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

9. člen

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

9. člen

V 47. členu se v petem odstavku beseda »vloge« obakrat nadomesti z besedo »izjave«.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

»(7) Pomoč za samozaposlene iz drugega stavka drugega odstavka tega člena se ne upošteva v dohodkovni cenzus iz 85. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP).«.

Povezane vsebine