Najnovejša različica člena

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP)

10. člen

RAZNO -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

10. člen

V 48. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(3) Upravičenec vloži izjavo do zadnjega dne v mesecu v septembru, oktobru, novembru, decembru 2023 oziroma januarju 2024 za pretekli mesec ali za več preteklih mesecev skupaj za obdobje od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023. Izplačilo se izvede desetega v mesecu, ki sledi mesecu oddaje izjave.«.

V petem odstavku se besedilo »31. decembra 2023« nadomesti z besedilom »31. januarja 2024«.

Povezane vsebine