Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

5. člen (postopki zaradi insolvetnosti)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(postopki zaradi insolvetnosti)

(1) Postopki zaradi insolventnosti so:

  1. postopek prisilne poravnave,
  2. postopek poenostavljene prisilne poravnave in
  3. stečajni postopki.

(2) Stečajni postopki so:

  1. stečajni postopek nad pravno osebo,
  2. postopek osebnega stečaja in
  3. postopek stečaja zapuščine.
Povezane vsebine