Najnovejša različica člena

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (uradno prečiščeno besedilo) (ZFPPIPP-UPB17)

6. člen (postopka prisilnega prenehanja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

6. člen
(postopka prisilnega prenehanja)

Postopka prisilnega prenehanja sta:

  1. izbris iz sodnega registra brez likvidacije in
  2. prisilna likvidacija.
Povezane vsebine