Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

107. člen (prenehanje na podlagi sodne odločbe)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

107. člen
(prenehanje na podlagi sodne odločbe)

(1) Če obstaja utemeljen razlog, lahko družbenik s tožbo zahteva, da družba preneha:

  • pred potekom za njeno trajanje določenega časa, ali
  • brez odpovednega roka iz prejšnjega člena, če je bila družba ustanovljena za nedoločen čas.

(2) Šteje se, da obstaja utemeljen razlog, zlasti če drugi družbenik namerno ali iz hude malomarnosti prekrši kakšno bistveno obveznost iz družbene pogodbe ali če postane izpolnitev take obveznosti nemogoča.

(3) Namesto prenehanja družbe po prvem odstavku tega člena lahko en ali več družbenikov s tožbo zahteva izključitev družbenika, pri katerem obstaja utemeljen razlog.

(4) Dogovor, s katerim se izključi ali omeji pravica zahtevati prenehanje družbe ali izključitev družbenika, je ničen.

Povezane vsebine