Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

168.a člen (pomen pojmov<br data-mce-bogus="1">)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

168.a člen
(pomen pojmov
)

(1) Izraza, uporabljena v tem poglavju, imata naslednji pomen:

  1. »posrednik« je:
  • investicijsko podjetje, kot je določeno v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov,
  • kreditna institucija, kot je določeno v 1. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/630 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede minimalnega kritja izgub za nedonosne izpostavljenosti (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 4), in
  • centralna depotna družba,

ki zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev v imenu delničarjev ali drugih oseb.

  1. »fiduciarni račun« je račun, kot je določeno v zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov.

(2) Določbe 235.a do 235.e člena tega zakona se uporabljajo tudi za posrednike, ki:

  • zagotavljajo storitve v zvezi z delnicami družb, ki imajo sedež v državi članici in katerih delnice so sprejete v trgovanje na organiziranem trgu, ki se nahaja ali deluje v državi članici, ali
  • nimajo sedeža ali glavnega poslovodstva v državi članici, ko opravljajo storitve iz prejšnje alineje.
Povezane vsebine