Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

199. člen (vsebina prijave za vpis v register)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

199. člen
(vsebina prijave za vpis v register)

(1) Prijava za vpis v register vsebuje:

 • navedbo zneska, za katerega se izdajo delnice;
 • dokazilo pooblaščene banke, da poslovodstvo z vplačanim zneskom prosto razpolaga;
 • zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo obveščanja registrskega organa ter da ni zadržkov ali okoliščin, ki bi nasprotovale drugemu odstavku 255. člena tega zakona;
 • določitev obsega upravičenja članov poslovodstva za zastopanje.

(2) Prijavi za vpis v register iz prejšnjega odstavka se priložijo še:

 • statut in listine, na podlagi katerih je bil statut pripravljen, in listine, na podlagi katerih so ustanovitelji prevzeli delnice;
 • obračun ustanovitvenih stroškov, ki bremenijo družbo. V tem obračunu se navedejo plačila po zaporedju in višini, prejemniki izplačil pa posamično;
 • listine o imenovanju organov vodenja ali nadzora;
 • ustanovitveno poročilo in poročila o reviziji ustanovitve članov organov vodenja ali nadzora;
 • poročilo ustanovitvenih revizorjev, če so ti pregledali ustanovitev;
 • v primeru iz prve alineje prvega odstavka 194.a člena tega zakona potrdilo o tehtanem povprečju enotnega tečaja iz drugega odstavka 194.a člena tega zakona;
 • v primerih iz prvega odstavka 194.a člena tega zakona izjavo organov vodenja in nadzora, da ustanovitelji iz petega odstavka 194.a člena tega zakona niso predlagali imenovanja revizorja.

K poročilom iz četrte in pete alineje morajo biti priložene tudi listine, na katerih temeljijo bistvene ugotovitve iz teh poročil.

(3) Člani poslovodstva morajo svoj podpis shraniti pri registrskem organu.

(4) Predloženi dokumenti se na registrskem organu shranijo v izvirniku ali overjenem prepisu.

Povezane vsebine