Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

209. člen (vpisnica)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

209. člen
(vpisnica)

(1) Vsak vpisnik mora podpisati tri izvode izjave o vpisu delnic (vpisnica), enega zase, druga dva za družbo. Če vpis delnic opravlja pooblaščenec, je treba vpisnicam, ki ostanejo družbi, priložiti pooblastilo.

(2) Vpisnica mora vsebovati:

  • število, razred vpisanih delnic in emisijski znesek, po katerem se vpisujejo;
  • če ima družba delnice z nominalnim zneskom, njihov nominalni znesek;
  • izjavo vpisnika, da bo delnice vplačal pod pogoji, določenimi v prospektu;
  • denarni znesek, ki ga vplača vpisnik pri vpisu delnic;
  • vpisnikovo izjavo, da pozna statut, prospekt in poročila ustanoviteljev in revizorjev ter soglaša s statutom in ustanovitvijo družbe;
  • vpisnikov ali pooblaščenčev podpis z oznako prebivališča ali firme in sedeža ter podpis pooblaščenca banke, pri kateri so bili opravljeni vpisi in vplačila ter pisno potrdilo o prejetem vplačilu.

(3) Vpisnica, ki ne vsebuje predpisanih podatkov ali v nasprotju s tem zakonom omejuje vpisnikovo obveznost, je nična.

Povezane vsebine