Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

65. člen (členitev bilance stanja)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

65. člen
(členitev bilance stanja)

(1) Družba razčleni bilanco stanja na te postavke:

SREDSTVA
A.       Dolgoročna sredstva
   I.     Neopredmetena sredstva in dolgoročne
        aktivne časovne razmejitve
      1.  Dolgoročne premoženjske pravice
      2.  Dobro ime
      3.  Predujmi za neopredmetena sredstva
      4.  Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
      5.  Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve
   II.    Opredmetena osnovna sredstva
      1.  Zemljišča in zgradbe
        a) Zemljišča
        b) Zgradbe
      2.  Proizvajalne naprave in stroji
      3.  Druge naprave in oprema
      4.  Opredmetena osnovna sredstva, ki se
        pridobivajo
        a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji
        in izdelavi
        b) Predujmi za pridobitev opredmetenih
        osnovnih sredstev
   III.    Naložbene nepremičnine
   IV.    Dolgoročne finančne naložbe
      1.  Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
        a) Delnice in deleži v družbah v skupini
        b) Delnice in deleži v pridruženih družbah
        c) Druge delnice in deleži
        č) Druge dolgoročne finančne naložbe
      2.  Dolgoročna posojila
        a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
        b) Dolgoročna posojila drugim
        c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital
   V.     Dolgoročne poslovne terjatve
      1.  Dolgoročne poslovne terjatve do družb v
        skupini
      2.  Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev
      3.  Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
   VI.    Odložene terjatve za davek
B.       Kratkoročna sredstva
   I.     Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
   II.    Zaloge
      1.  Material
      2.  Nedokončana proizvodnja
      3.  Proizvodi in trgovsko blago
      4.  Predujmi za zaloge
   III.    Kratkoročne finančne naložbe
      1.  Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
        a) Delnice in deleži v družbah v skupini
        b) Druge delnice in deleži
        c) Druge kratkoročne finančne naložbe
      2.  Kratkoročna posojila
        a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
        b) Kratkoročna posojila drugim
        c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani
        kapital
   IV.    Kratkoročne poslovne terjatve
      1.  Kratkoročne poslovne terjatve do družb v
        skupini
      2.  Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
      3.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
   V.     Denarna sredstva
C.       Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
        SKUPAJ SREDSTVA
 
 
        OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.       Kapital
   I.     Vpoklicani kapital
      1.  Osnovni kapital
      2.  Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
   II.    Kapitalske rezerve
   III.    Rezerve iz dobička
      1.  Zakonske rezerve
      2.  Rezerve za lastne delnice in lastne
        poslovne deleže
      3.  Lastne delnice in lastni poslovni deleži
        (kot odbitna postavka)
      4.  Statutarne rezerve
      5.  Druge rezerve iz dobička
   
IV. Revalorizacijske rezerve
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti VI. Preneseni čisti poslovni izid VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 2. Druge rezervacije 3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. Dolgoročne obveznosti I. Dolgoročne finančne obveznosti 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 3. Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic 4. Druge dolgoročne finančne obveznosti II. Dolgoročne poslovne obveznosti 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3. Dolgoročne menične obveznosti 4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti III. Odložene obveznosti za davek Č. Kratkoročne obveznosti I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev II. Kratkoročne finančne obveznosti 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 4. Druge kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3. Kratkoročne menične obveznosti 4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

(2) Srednje družbe morajo izdelati bilanco stanja iz prejšnjega odstavka. Pri javni objavi bilance stanja zadošča, da je bilanca stanja razčlenjena najmanj na te postavke:

SREDSTVA
A.       Dolgoročna sredstva
   I.     Neopredmetena sredstva in dolgoročne
        aktivne časovne razmejitve
      1.  Neopredmetena sredstva
      2.  Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
   II.    Opredmetena osnovna sredstva
      1.  Zemljišča in zgradbe
        a) Zemljišča
        b) Zgradbe
      2.  Proizvajalne naprave in stroji
      3.  Druge naprave in oprema
      4.  Predujmi za pridobitev opredmetenih
        osnovnih sredstev in opredmetena osnovna
        sredstva v gradnji in izdelavi
   III.    Naložbene nepremičnine
   IV.    Dolgoročne finančne naložbe
      1.  Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
        a) Delnice in deleži v družbah v skupini
        b) Druge dolgoročne finančne naložbe
      2.  Dolgoročna posojila
        a) Dolgoročna posojila družbam v skupini
        b) Druga dolgoročna posojila
   V.     Dolgoročne poslovne terjatve
      1.  Dolgoročne poslovne terjatve do družb v
        skupini
      2.  Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
   VI.    Odložene terjatve za davek
B.       Kratkoročna sredstva
   I.     Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
   II.    Zaloge
   III.    Kratkoročne finančne naložbe
      1.  Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
        a) Delnice in deleži v družbah v skupini
        b) Druge kratkoročne finančne naložbe
      2.  Kratkoročna posojila
        a) Kratkoročna posojila družbam v skupini
        b) Druga kratkoročna posojila
   IV.    Kratkoročne poslovne terjatve
      1.  Kratkoročne poslovne terjatve do družb v
        skupini
      2.  Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
   V.     Denarna sredstva
C.       Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
        SKUPAJ SREDSTVA
 
 
        OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.       Kapital
   I.     Vpoklicani kapital
      1.  Osnovni kapital
      2.  Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
   II.    Kapitalske rezerve
   III.    Rezerve iz dobička
      1.  Zakonske rezerve
      2.  Rezerve za lastne delnice in lastne
        poslovne deleže
      3.  Lastne delnice in lastni poslovni deleži
        (kot odbitna postavka)
      4.  Statutarne rezerve
      5.  Druge rezerve iz dobička
   
IV. Revalorizacijske rezerve
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti VI. Preneseni čisti poslovni izid VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1. Rezervacije 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. Dolgoročne obveznosti I. Dolgoročne finančne obveznosti 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti II. Dolgoročne poslovne obveznosti 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti III. Odložene obveznosti za davek Č. Kratkoročne obveznosti I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev II. Kratkoročne finančne obveznosti 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

(3) Majhne družbe razčlenijo in javno objavijo bilanco stanja najmanj na te postavke:

SREDSTVA
A.       Dolgoročna sredstva
   I.     Neopredmetena sredstva in dolgoročne
        aktivne časovne razmejitve
      1.  Neopredmetena sredstva
      2.  Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
   II.    Opredmetena osnovna sredstva
   III.    Naložbene nepremičnine
   IV.    Dolgoročne finančne naložbe
      1.  Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
      2.  Dolgoročna posojila
   V.     Dolgoročne poslovne terjatve
   VI.    Odložene terjatve za davek
B.       Kratkoročna sredstva
   I.     Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo
   II.    Zaloge
   III.    Kratkoročne finančne naložbe
      1.  Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil
      2.  Kratkoročna posojila
   IV     Kratkoročne poslovne terjatve
   V.     Denarna sredstva
C.       Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
        SKUPAJ SREDSTVA
 
 
 
        OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.       Kapital
   I.     Vpoklicani kapital
      1.  Osnovni kapital
      2.  Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)
   II.    Kapitalske rezerve
   III.    Rezerve iz dobička
   
IV. Revalorizacijske rezerve
V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti VI. Preneseni čisti poslovni izid VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 1. Rezervacije 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve C. Dolgoročne obveznosti I. Dolgoročne finančne obveznosti II. Dolgoročne poslovne obveznosti III. Odložene obveznosti za davek Č. Kratkoročne obveznosti I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev II. Kratkoročne finančne obveznosti III. Kratkoročne poslovne obveznosti D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

(4) V postavkah, ki se nanašajo na družbe v skupini, je treba izkazati vsa razmerja do družb v skupini, v drugih postavkah pa vsa razmerja, razen tistih, ki se nanašajo na družbe v skupini.

(5) Kot zabilančne potencialne obveznosti je treba izkazati obveznosti iz poroštev in drugih jamstev, ki niso izkazane kot obveznosti v bilanci stanja. Te potencialne obveznosti je treba razčleniti po vrstah jamstev z navedbo morebitnih stvarnih jamstev. Ločeno je treba izkazati obveznosti iz naslova poroštev in drugih jamstev do družb v skupini.

(6) Če spada premoženje (sredstvo) ali obveznost do virov sredstev pod več členitvenih postavk, je treba pri postavki, pod katero je izkazano, ali v prilogi k izkazom, pojasniti to okoliščino, če je to potrebno zaradi jasnosti in preglednosti letnega poročila. Lastni deleži in deleži v družbah v skupini se smejo izkazovati samo v postavkah, ki so predvidene za njihovo izkazovanje.

(7) Pravice na nepremičninah in druge podobne pravice se izkazujejo pod ustrezno postavko Zemljišča in zgradbe ter se razkrijejo v prilogi k izkazom.

Povezane vsebine