Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

13. člen (družba za upravljanje, matična država družbe za upravljanje in država članica gostiteljica družbe za upravljanje)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

13. člen
(družba za upravljanje, matična država družbe za upravljanje in država članica gostiteljica družbe za upravljanje)

(1) Družba za upravljanje je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve upravljanja KNPVP na podlagi dovoljenja Agencije po tem zakonu.

(2) Matična država družbe za upravljanje je Republika Slovenija.

(3) Država članica gostiteljica družbe za upravljanje je država članica, razen Republike Slovenije, v kateri ima družba za upravljanje podružnico oziroma neposredno opravlja storitve upravljanja KNPVP.

Povezane vsebine