Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

14. člen (družba za upravljanje države članice in matična država članica družbe za upravljanje države članice)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

14. člen
(družba za upravljanje države članice in matična država članica družbe za upravljanje države članice)

(1) Družba za upravljanje države članice je pravna oseba s sedežem v državi članici, ki ni Republika Slovenija, ki opravlja storitve upravljanja KNPVP na podlagi dovoljenja pristojnega nadzornega organa države članice.

(2) Matična država članica družbe za upravljanje države članice je država članica, v kateri ima ta družba za upravljanje sedež.

Povezane vsebine