Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

132. člen (akti o trženju enot investicijskih skladov)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

132. člen
(akti o trženju enot investicijskih skladov)

Agencija z aktom podrobneje določi:

  1. način in pogoje za trženje enot odprtih investicijskih skladov po tem zakonu v Republiki Sloveniji;
  2. program in način opravljanja preizkusa znanj iz 1. točke tretjega odstavka prejšnjega člena.
Povezane vsebine