Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

133. člen (oblike investicijskih skladov, ki se lahko tržijo neprofesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

133. člen
(oblike investicijskih skladov, ki se lahko tržijo neprofesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji)

V Republiki Sloveniji je dovoljeno neprofesionalnim vlagateljem tržiti samo enote:

  1. investicijskih skladov, oblikovanih na podlagi tega zakona, če so izpolnjeni pogoji iz 4.1.1. pododdelka tega zakona;
  2. KNPVP držav članic, če so izpolnjeni pogoji iz 4.1.2. pododdelka tega zakona;
  3. zaprtih alternativnih investicijskih skladov držav članic z naložbenimi politikami, ki jih za zaprte AJIS dovoljuje 10. poglavje tega zakona, če so izpolnjeni pogoji iz 4.1.3. pododdelka tega zakona;
  4. odprtih alternativnih investicijskih skladov držav članic z naložbenimi politikami, ki jih za odprte AJIS dovoljuje 10. poglavje tega zakona, če so izpolnjeni pogoji iz 4.1.3. pododdelka tega zakona.
Povezane vsebine