Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

134. člen (trženje enot vzajemnih skladov)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

134. člen
(trženje enot vzajemnih skladov)

Enote vzajemnega sklada lahko v Republiki Sloveniji trži samo:

  1. družba za upravljanje, ki ima dovoljenje Agencije za upravljanje vzajemnega sklada;
  2. družba za upravljanje države članice, ki ima dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada na podlagi tega zakona.
Povezane vsebine