Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

135. člen (trženje enot AJIS, oblikovanih na podlagi tega zakona)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

135. člen
(trženje enot AJIS, oblikovanih na podlagi tega zakona)

(1) Enote AJIS, oblikovanih na podlagi tega zakona, lahko v Republiki Sloveniji trži samo:

  1. družba za upravljanje, ki ima dovoljenje Agencije za upravljanje investicijskih skladov takega tipa na podlagi tega zakona;
  2. upravljavec alternativnega investicijskega sklada iz tretjega odstavka 359. člena tega zakona.

(2) Pred začetkom trženja AJIS upravljavec iz 2. točke prejšnjega odstavka opravi postopek priglasitve trženja na podlagi zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov.

Povezane vsebine