Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

150. člen (storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

150. člen
(storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve)

(1) Družba za upravljanje lahko poleg storitev upravljanja investicijskih skladov opravlja tudi:

  1. storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti;
  2. pomožne storitve:
  • investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti, kot jih določa ZTFI-1;
  • hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov.

(2) Agencija podrobneje predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati družba za upravljanje, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve.

(3) Pogoji, ki jih predpiše Agencija na podlagi prejšnjega odstavka, so smiselno enaki pogojem, ki veljajo za borznoposredniške družbe, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve na podlagi ZTFI-1.

(4) Družbe za upravljanje, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve, se vpisujejo v register dovoljenj za opravljanje investicijskih storitev in poslov v skladu z ZTFI-1.

Povezane vsebine