Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

149. člen (obvestilo o nameri za začetek trženja enot odprtega investicijskega sklada v tretji državi)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

149. člen
(obvestilo o nameri za začetek trženja enot odprtega investicijskega sklada v tretji državi)

(1) Družba za upravljanje, ki namerava tržiti enote odprtega investicijskega sklada v tretji državi, pred začetkom trženja o tem obvesti Agencijo in v obvestilu navede:

  1. državo, v kateri namerava trženje izvajati;
  2. program načrtovanih aktivnosti, ki jih namerava izvajati v tej državi;
  3. natančen opis poteka trženja in vzpostavljenih zmogljivosti za njegovo izvajanje;
  4. natančen opis razkrivanja dokumentacije in informacij v tej državi ter vzpostavljenih zmogljivosti za njegovo izvajanje;
  5. natančen opis poslovnih razmerij, ki jih je vzpostavila v zvezi s trženjem enot v tej državi;
  6. seznam odprtih investicijskih skladov, ki jih namerava tržiti v tej državi.

(2) Agencija lahko družbi za upravljanje prepove trženje enot odprtih investicijskih skladov v tretji državi, če obstaja utemeljen dvom o ustreznosti poteka trženja in razkrivanja informacij vlagateljem, vzpostavljenih zmogljivostih za njegovo izvajanje in poslovnih razmerjih, ki jih je družba za upravljanje vzpostavila v zvezi s trženjem enot v tretji državi.

(3) Agencija lahko družbi za upravljanje prepove trženje enot odprtih investicijskih skladov v tretji državi tudi, če je ob upoštevanju predpisov tretje države, v kateri namerava družba za upravljanje tržiti enote odprtih investicijskih skladov, oziroma je ob upoštevanju prakse pri izvajanju teh predpisov verjetno, da bo ovirano izvajanje nadzora v skladu z določbami tega zakona.

(4) Agencija družbi za upravljanje prepove trženje enot odprtih investicijskih skladov v tretji državi, če Agencija in pristojni organ tretje države nimata sklenjenega sporazuma o sodelovanju, ki omogoča izmenjavo vseh podatkov in informacij, potrebnih za opravljanje nadzora.

(5) Družba za upravljanje o začetku trženja enot odprtega investicijskega sklada v tretji državi Agencijo obvesti najkasneje v treh dneh po začetku izvajanja trženja.

(6) Če želi družba za upravljanje spremeniti katerega od dejstev iz prvega odstavka tega člena, pred uvedbo teh sprememb o tem obvesti Agencijo.

Povezane vsebine