Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

63. člen (pogoji za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta družbe za upravljanje)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

63. člen
(pogoji za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta družbe za upravljanje)

(1) Za člana nadzornega sveta družbe za upravljanje je lahko imenovana oseba, ki:

  1. je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za nadzor nad vodenjem poslov družbe za upravljanje, in
  1. ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje iz 2. točke prvega odstavka 54. člena tega zakona in obsodba še ni bila izbrisana.

(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot družba za upravljanje oziroma drugih primerljivih poslov.

(3) Agencija lahko zahteva od uprave družbe za upravljanje, da skliče skupščino družbe za upravljanje in predlaga razrešitev člana nadzornega sveta družbe za upravljanje, če:

  1. član nadzornega sveta krši dolžnosti člana nadzornega sveta,
  2. obstaja ali nastopi ovira za imenovanje člana nadzornega sveta iz prejšnjega člena, ali
  3. član nadzornega sveta ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena.
Povezane vsebine