Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

64. člen (pristojnosti nadzornega sveta družbe za upravljanje)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

64. člen
(pristojnosti nadzornega sveta družbe za upravljanje)

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po ZGD-1, nadzorni svet družbe za upravljanje:

  1. daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike družbe za upravljanje;
  2. daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta družbe za upravljanje;
  3. daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol;
  4. daje soglasje upravi k določitvi okvirnega letnega programa dela službe notranje revizije;
  5. odloča o drugih zadevah, določenih s tem zakonom.
Povezane vsebine