Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

95. člen (sprememba dejavnosti oziroma likvidacija družbe za upravljanje, ki opravlja storitve iz 5. poglavja tega zakona)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

95. člen
(sprememba dejavnosti oziroma likvidacija družbe za upravljanje, ki opravlja storitve iz 5. poglavja tega zakona)

Za spremembo dejavnosti oziroma likvidacijo družbe za upravljanje, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz 5. poglavja tega zakona, se poleg določb tega zakona smiselno uporabljajo tudi določbe ZTFI-1, ki urejajo likvidacijo borznoposredniške družbe.

Povezane vsebine