Najnovejša različica člena

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

96. člen (prepoved prisilne poravnave)

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB - DDPO, DAVČNI OBRAČUN -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

96. člen
(prepoved prisilne poravnave)

Nad družbo za upravljanje ni dopustno začeti postopka prisilne poravnave.

Povezane vsebine