Najnovejša različica člena

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS

8. člen (Tarifni razredi in ravni potrebne usposobljenosti)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(Tarifni razredi in ravni potrebne usposobljenosti)

(1) Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo tudi na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede. Tarifni razredi izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost.

(2) Najnižji možni plačni razred brez napredovanja za posamezen tarifni razred se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor.

(3) Tarifni razredi so:

+----------+-------------------------------------+-----------+

+----------+-------------------------------------+-----------+
|Tarifni   |Zahtevana izobrazba oziroma strokovna|   Raven   |
|razred    |usposobljenost, ki je praviloma      | izobrazbe |
|          |potrebna za opravljanje delovnih     |           |
|          |nalog                                |           |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|I.        |– nepopolna nižja stopnja            |   11001   |
|          |osnovnošolske izobrazbe              |           |
|          |– popolna nižja stopnja osnovnošolske|   11002   |
|          |izobrazbe                            |           |
|          |– nepopolna višja stopnja            |   11003   |
|          |osnovnošolske izobrazbe              |           |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|II.       |– popolna višja stopnja osnovnošolske|   12001   |
|          |izobrazbe                            |           |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|III.      |– nižja poklicna izobrazba           |   13001   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|IV.       |– srednja poklicna izobrazba         |   14001   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|V.        |– srednja strokovna izobrazba        |   15001   |
|          |– srednja splošna izobrazba          |   15002   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|VI.       |– višja strokovna izobrazba          |   16101   |
|          |– višješolska izobrazba (prejšnja)   |   16102   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|VII/1.    |– specializacija po višješolski      |   16201   |
|          |izobrazbi (prejšnja)                 |           |
|          |– visokošolska strokovna izobrazba   |   16202   |
|          |(prejšnja)                           |           |
|          |– visokošolska strokovna izobrazba   |   16203   |
|          |– visokošolska univerzitetna         |   16204   |
|          |izobrazba                            |           |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|VII/2.    |– specializacija po visokošolski     |   17001   |
|          |izobrazbi (prejšnja)                 |           |
|          |– visokošolska univerzitetna         |   17002   |
|          |izobrazba (prejšnja)                 |           |
|          |– magistrska izobrazba               |   17003   |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|VIII.     |– specializacija po univerzitetni    |   18101   |
|          |izobrazbi (prejšnja)                 |           |
|          |– magisterij znanosti (prejšnji)     |   18102   |
|          |– državni pravniški izpit            |           |
|          |– specializacija v zdravstvu         |           |
+----------+-------------------------------------+-----------+
|IX.       |– doktorat znanosti (prejšnji)       |   18201   |
|          |– doktorat znanosti                  |   18202   |
+----------+-------------------------------------+-----------+

Izraz “prejšnja” in “raven izobrazbe” iz predhodnega odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v predpisu, ki določa uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja.

(4) V tarifne razrede iz prejšnjega odstavka se uvrščajo tudi delovna mesta, za katera se zahteva nacionalna poklicna kvalifikacija glede na določeno raven zahtevnosti.

Povezane vsebine