Najnovejša različica člena

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS

7. člen (Določitev plačnih skupin in plačnih podskupin)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(Določitev plačnih skupin in plačnih podskupin)

(1) Plačne skupine in plačne podskupine so:

Plačne skupine Plačne podskupine

Plačne skupine         Plačne podskupine
+---------------------+--------------------------------------+
|A – Funkcije v       |A1 – Predsednik republike in          |
|državnih organih in  |funkcionarji izvršilne oblasti        |
|lokalnih skupnostih  |A2 – Funkcionarji zakonodajne oblasti |
|                     |A3 – Funkcionarji sodne oblasti       |
|                     |A4 – Funkcionarji v drugih državnih   |
|                     |organih                               |
|                     |A5 – Funkcionarji v lokalnih          |
|                     |skupnostih                            |
+---------------------+--------------------------------------+
|B – Poslovodni organi|B1 – Ravnatelji, direktorji in        |
|pri uporabnikih      |tajniki                               |
|proračuna            |                                      |
+---------------------+--------------------------------------+
|C – Uradniški nazivi |C1 – Uradniki v drugih državnih       |
|v državni upravi in v|organih                               |
|upravah lokalnih     |C2 – Uradniki v državni upravi,       |
|skupnosti ter v      |upravah pravosodnih organov in        |
|drugih državnih      |upravah lokalnih skupnosti            |
|organih              |C3 – Policisti                        |
|                     |C4 – Vojaki                           |
|                     |C5 – Cariniki                         |
|                     |C6 – Inšpektorji, , pravosodni |
| |policisti in drugi uradniki s |

|                     | posebnimi pooblastili                |
|                     |C7 – Diplomati                        |
+---------------------+--------------------------------------+
|D – Delovna mesta na |D1 – Visokošolski učitelji in         |
|področju vzgoje in   |visokošolski sodelavci                |
|izobraževanja        |D2 – Predavatelji višjih strokovnih   |
|                     |šol, srednješolski in osnovnošolski   |
|                     |učitelji in drugi strokovni delavci   |
|                     |D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni  |
|                     |delavci v vrtcih                      |
+---------------------+--------------------------------------+
|E – Delovna mesta na |E1 – Zdravniki in zobozdravniki       |
|področju zdravstva   |E2 – Farmacevtski delavci             |
|                     |E3 – Medicinske sestre in babice      |
|                     |E4 – Zdravstveni delavci in           |
|                     |zdravstveni sodelavci                 |
+---------------------+--------------------------------------+
|F – Delovna mesta na |F1 – Strokovni delavci                |
|področju socialnega  |F2 – Strokovni sodelavci              |
|varstva              |                                      |
+---------------------+--------------------------------------+
|G – Delovna mesta na |G1 – Umetniški poklici                |
|področju kulture in  |G2 – Drugi poklici na področju        |
|informiranja         |kulture in informiranja               |
+---------------------+--------------------------------------+
|H – Delovna mesta in |H1 – Raziskovalci                     |
|nazivi na področju   |H2 – Strokovni sodelavci              |
|znanosti             |                                      |
+---------------------+--------------------------------------+
|I – Delovna mesta v  |I1 – Strokovni delavci                |
|javnih agencijah,    |                                      |
|javnih skladih,      |                                      |
|drugih javnih zavodih|                                      |
|in javnih            |                                      |
|gospodarskih zavodih |                                      |
|ter pri drugih       |                                      |
|uporabnikih proračuna|                                      |
+---------------------+--------------------------------------+
|J – Spremljajoča     |J1 – Strokovni delavci                |
|delovna mesta (velja |J2 – Administrativni delavci          |
|za ves javni sektor) |J3 – Ostali strokovno tehnični        |
|                     |delavci                               |
+---------------------+--------------------------------------+
|K – Delovna mesta    |K1 – Strokovni delavci                |
|na področju          |                                      |
|obvezne socialne     |                                      |
|varnosti             |                                      |
+---------------------+--------------------------------------+

(2) V plačnih podskupinah od C1 do J3 je na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred.

(3) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, določenih z zakonom, podzakonskim predpisom, splošnim aktom organa iz 13. člena tega zakona ali kolektivno pogodbo, objavi ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju. Spremembe in dopolnitve kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov se objavijo najkasneje v tridesetih dneh od objave sprememb in dopolnitev aktov, ki so podlaga za pripravo kataloga.

(4) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov () (v nadaljnjem besedilu: katalog) zajema:

 1. zaporedno številko funkcije, delovnega mesta in naziva,
 2. šifro funkcije ali delovnega mesta,
 3. ime funkcije ali delovnega mesta,
 4. tarifni razred delovnega mesta,
 5. šifro naziva,
 6. ime naziva,
 7. plačni razred funkcije, delovnega mesta ali naziva brez napredovanja,
 8. najvišji plačni razrede funkcije, delovnega mesta ali naziva, ki ga je možno doseči z napredovanjem.

Akti iz tretjega odstavka tega člena morajo vsebovati elemente, določene v tem odstavku.

(5) Uporabnik proračuna v aktu o sistemizaciji ne sme sistemizirati delovnega mesta in naziva, ki ni naveden v aktih iz tretjega odstavka tega člena.

(6) V zvezi s plačami mora akt o sistemizaciji delovnih mest (v nadaljnjem besedilu: sistemizacija) pri uporabnikih proračuna iz prvega odstavka 2. člena tega zakona vsebovati naslednji minimalni obseg podatkov:

 1. šifro proračunskega uporabnika in šifro notranje organizacijske enote,
 2. naziv proračunskega uporabnika in naziv notranje organizacijske enote,
 3. plačno podskupino,
 4. šifro delovnega mesta,
 5. ime delovnega mesta,
 6. tarifni razred delovnega mesta,
 7. šifro naziva, kjer nazivi obstajajo,
 8. ime naziva, kjer nazivi obstajajo,
 9. plačni razred delovnega mesta oziroma plačni razred naziva in
 10. število napredovalnih razredov na delovnem mestu oziroma v nazivu in
 11. opis nalog delovnega mesta ali naziva.
Povezane vsebine