Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

1. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

(1) V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13 – ZDavNepr) se v prvem odstavku 130. člena besedilo »23 odstotno« nadomesti z besedilom »16 odstotno«.

(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Organizacije od 1. januarja 2016 obračunavajo 9,59 odstotno koncesijsko dajatev od prejemkov, izplačanih tem osebam.«.

(3) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, v katerem se za točko b) dodata novi točki c) in d), ki se glasita:

»c) organizacije iz prejšnjega odstavka od 1. februarja 2015 namenijo:

  • 52,6 odstotkov obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad ministrstva,
  • 23,7 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije, organizaciji pa se priznajo stroški v višini 23,7 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.
  1. organizacije iz prejšnjega odstavka od 1. januarja 2016 namenijo:
  • 20,86 odstotkov obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve v proračunski sklad ministrstva,
  • 39,57 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve za delovanje Študentske organizacije Slovenije, organizaciji pa se priznajo stroški v višini 39,57 odstotka obračunanih sredstev iz koncesijske dajatve.«.

(4) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Povezane vsebine